RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

Az új A  Hovány Kft. (6000 Kecskemét, Szent László krt. 20.) által szervezett (továbbiakban: Szervező és Lebonyolító) nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon 18. életévüket betöltött, kizárás alá nem eső, /magyar állandó lakóhellyel rendelkező, természetes személyek vehetnek részt, (továbbiakban: Játékos), akik a jelen Ford – FeHoVa rendezvény helyszínén a Ford Hovány standjánál a Játék időtartama alatt elektronikus úton regisztrálnak a Ford hossteseinél. A Játékban való részvételhez személyes adatok megadása (Vezetéknév, Keresztnév, Irsz, Város, Közterület neve, Típusa: Házszám, Emelet, Ajtó, Telefonszám, e-mail cím, Születési dátum, Jelenlegi autó, modell, Típus, Gyártási éve, mennyi időn belül tervezi új autó vásárlását, milyen Ford autó után érdeklődne leginkább?) is kötelező.

1.

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2.

A Játék 2018.02.15. – 2018.02.17. között, naponta 09:00 órától 18:00 óráig, 2018. február 18-án 9:00-17:00-ig tart.
(A Lebonyolító a hosszabbítás és időtartam módosítás jogát fenntartja.)

3.

A Játék leírása:

Mindegyik, fentiek szerint érvényesen regisztrált Játékos részt vesz a gépi módon történő sorsoláson, melyre a 6000 Kecskemét, Szent László krt. 20. szám alatt kerül sor a játékot követő munkanapon, 2018. február 19-én. Egy Játékos csak egyszer regisztrálhat a Játékba.

A Pályázatok hiányosságáért, hibájáért (pl. telefonszám vagy e-mailcím elírás), illetve késedelméért sem a Szervező illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
A Szervező és Lebonyolító jogosult alapos okkal, de külön indokolási kötelezettség nélkül bizonyos játékosokat kizárni a Játékból (pl. ha megsértették a játék részvételi feltételeit stb.), és fenntartja magának a jogot a jogi lépések megtételére is.  

4.

Nyeremény, nyertes értesítése, tartaléknyertesek:

Sorsolás:

Az esemény végén 5 db nyeremény kerül kisorsolására. A nyertesek 2018.02.26-ig e-mail értesítőt kapnak.  A nyereményeket a Lebonyolító az alábbiak szerint sorsolja ki:
A  regisztrált érdeklődők neve (a játékszabályzatból kizártakat kivéve) a fent említett adatbázisból kerülnek átemelésre, majd onnan felvitelre a „THE  HAT”nevű online internetes programba, ami véletlenszerűség elve alapján működő, virtuális kalap, mely a felvitt adatbázisból 1 nevet sorsol ki számunkra.

Nyeremények:

4 db Ford Hovány Ranger póló, amely az adott napon regisztráltak között kerül kisorsolásra.
1 db Ford Ranger típusú autó használata 3 napra, tele tankkal egy előzetesen leegyeztetett időpontban, melyet tele tankkal kell visszaszolgáltatni a Hovány Kft. részére.
A fenti nyeremény a 4 nap alatt regisztráltak között kerül kisorsolásra.

A pólók és gépjármű sorsolása: 2018. február 19.  16.00.

 

Nyertesek értesítése:

A nyertes Játékosokat a Lebonyolító e-mailben értesíti a fentiek szerinti sorsolási dátumot követő 10 munkanapon belül, a Játékos által a Játékba történő regisztráció során megadott e-mail címén. Az értesítő e-mailt a nyertes Játékos 5 munkanapon belül köteles visszaigazolni, jelezni, hogy nyereményére valóban igényt tart-e. E kötelezettség elmulasztása nyereményére nézve jogvesztő hatályú lehet, és Szervező jogosult helyette a soron következő tartalék nyertest nyertesnek nyilvánítani, és őt a nyertességének tényéről értesíteni.

Az értesítő vagy válasz e-mailek kézbesítése során esetlegesen keletkező károkért, késedelemért, adatvesztésért, a levelezéssel járó technikai akadályokért a Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. Az értesítő vagy válasz e-mail esetleges levélszemétbe kerüléséért a Szervező vagy a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak, ill. technikai problémákért, különösen a telefon-, a Facebook- a számítógépes- és elektronikai hálózatok meghibásodásáért sem.

Tartaléknyertesek:

A fentiek szerinti sorsoláson naponta 1 (egy) db tartaléknyertes kerül kisorsolásra az összes érvényesen regisztráltak közül.

Az eredeti nyertes sikeres értesítésének hiánya (a fentiekben meghatározott kereteken belül), avagy a határidőn belüli visszaigazolási kötelezettség elmulasztása a nyereményére nézve jogvesztő hatályú lehet, és a Szervező jogosulttá válik helyette a soron következő tartalék nyertest nyertesnek nyilvánítani, és őt a nyertességének tényéről értesíteni.

5.

A Szervező a nyertes nevét (teljes név és város megjelölésével) a www.fordhovany.hu weboldalon, vagy a Hovány Csoport, Ford Hovány, Ford Szentendre rajongói oldalán közzé teheti a játékot követő 10 munkanapon belül. A Játékos a Játékban való részvétellel ebbe automatikusan beleegyezik.

6.

A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt feltételeknek.

7.

A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A nyereményekhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Illetve a nyereménycsomag nyeremények esetén azok kiszállítási költségét is, a Játékos által megadott magyarországi postacímre történően. Viszont a nyeremények nem tartalmaznak egyéb költségeket, mint például a teszt autó átvételének helyszínére történő utazás költségeit.

8.

A nyeremények igénybevételének feltételei:

- A Ford Ranger igénybevételének időpontjáról és az autó átvételének helyszínéről a nyertes és a Szervező közösen egyeznek meg. Az autó átvételének
helyszíne valamelyik Hovány Kft. márkakereskedése lehet.
- Az autó átvevőjének érvényes gépjármű vezetői engedéllyel kell rendelkeznie.
- A nyereményt 2018. március 20-ig vehetik igénybe.

9.

A nyeremény pólókat a nyeremény visszaigazolását követő 60 napon belül próbálja meg kézbesíteni a nyertes játékos által megadott magyarországi postacímcímre, postai úton vagy lehetőséget biztosít személyes átvételre a Hovány Kft. valamelyik telephelyén A kézbesítés során esetlegesen keletkező károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

10.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező dolgozói, valamint mindezen személyeknek a Ptk. 685.§.b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

11.

Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

12.

A Játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért, téves és jogsértő adatszolgáltatásából eredően, illetve a regisztráció során adatvesztésből származó esetleges károkért a Szervező, felelősséget nem vállal.

13.

A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata hozzáférhető a játék ideje alatt a helyszínen a Ford hoszteszeinél.

14.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely szervező vagy lebonyolító által szervezett promócióban bizonyítottan csalást/hamisítást/visszaélést követ el.

15.

Az érdeklődő a regisztráció tényével feltétel nélkül beleegyezik, hogy adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény rendelkezéseinek megtartása mellett a Hovány Kft.(6000 Kecskemét, Szent László krt. 20.) kezelje.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében a regisztrációs adatlapon az erre vonatkozó adatmező önkéntes kitöltésével, illetve aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a a Hovány Kft. a jövőben az itt megadott e-mail címére elektronikus hirdetést küldjenek termékeikről és akciós ajánlataikról.

A regisztrációs adatlapon tett jóváhagyó nyilatkozatát Ön bármikor korlátozás és indoklás nélkül ingyenesen visszavonhatja az inform@ford.com, web@hovany.hu email címen; vagy postán is jelezheti a következő postacímre küldött nyilatkozattal: Hovány Kft. 6000 Kecskemét, Szent László krt. 20.  (A hozzájárulás visszavonásakor a pontosabb beazonosítás      érdekében a következő adatokat mindenképpen kérjük feltüntetni: név, cím, születési dátum – év és hónap elegendő.)

A játék szervezője: Hovány Kft. (6000, Kecskemét, Szent László krt. 20.),

Az adatkezelés célja, hogy a Hovány Kft., az általuk forgalmazott termékekkel és az

általuk szervezett rendezvényekkel kapcsolatban tájékoztatót juttassanak el az érdeklődő számára, adott esetben ezen termékek minőségének fejlesztése érdekében kérdéseket intézzen hozzá. A regisztrációs adatlap kitöltésével és beküldésével az érdeklődő feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy az abban megadott adatait a Hovány Kft. a fenti célból és módon kezelje és az érdeklődő számára – külön, előzetes hozzájárulása esetén - levélben, e-mailben tájékoztatót küldjön, illetve kérdéseket intézzen hozzá. Az adatszolgáltatás az érdeklődő részéről önkéntes. Adataihoz a Hovány Kft. munkatársai férhetnek hozzá. A résztvevő  Hovány Kft. (6000 Kecskemét, Szent László krt. 20. postai címen vagy az inform@ford.com, web@hovany.hu e-mail címen, bármikor kérheti adatai helyesbítését, kiegészítését, és indokolás nélkül megtilthatja adatai további kezelését. Ilyen rendelkezéssel az érdeklődő a lakcíme, az e-mail címe, vagy a telefonszáma vonatkozásában külön-külön is élhet.

 

Adatnyilvántartási szám: 40649

Budapest, 2018.02.14.